Stichting voor Bo-Stop CLN2 wil je graag op transparante wijze informeren over de manier waarop ze omgaat met je persoonsgegevens. Stichting voor Bo-Stop CLN2 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Om CLN2 meer bekendheid te geven, onderzoek naar CLN2 mogelijk te maken en kinderen met CLN2 een goede kwaliteit van leven te kunnen geven, is Stichting voor Bo-Stop CLN2 afhankelijk van donaties. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Bij het doen van een donatie aan Stichting voor Bo-Stop CLN2 worden je naam en bankrekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van je donatie.
  • Als je wil bijdragen door middel van het organiseren van een actie vragen we je om je naam, je e-mailadres en een korte omschrijving  van de beoogde actie aan ons door te geven. Deze gegevens komen als e-mailbericht bij ons binnen. We bewaren de gegevens om contact met je te kunnen opnemen. Na behandeling verwijderen we de gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting voor Bo-Stop CLN2 heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingvoorbo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wat we doen met je persoonsgegevens
Stichting voor Bo-Stop CLN2 verwerkt alleen je persoonsgegevens die nodig zijn:

  • Voor het verwerken en beheren van je donatie.
  • Om contact met je te kunnen opnemen.

Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting voor Bo-Stop CLN2 gebruikt je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd. Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan derde partijen en verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de verwerking van je donatie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig. Wij streven ernaar om persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens bewaren we omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval bewaren we je gegevens zeven jaar. Na afloop van deze termijn verwijderen wij je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting voor Bo-Stop CLN2 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingvoorbo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heb je ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting voor Bo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stichtingvoorbo.nl

Links naar websites van derden
Op de website van Stichting voor Bo-Stop CLN2 staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen je adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met je persoonsgegevens.

Google Analytics
Stichting voor Bo-Stop CLN2 maakt gebruik van Google Analytics om te zien hoeveel bezoekers de website krijgt en welke pagina’s er met regelmaat worden bekeken. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. De resultaten en analyses die wij uit Google Analytics kunnen aflezen worden door ons gebruikt om de website te verbeteren.

Cookies
Stichting voor Bo-Stop CLN2 maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Vragen
Heb jij vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe Stichting voor Bo-Stop CLN2 omgaat met persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar: info@stichtingvoorbo.nl

Wijzigingen Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzingen in ons beleid.